Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A thân xám 911.02.799