Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng vuông 903.99.977