Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng thẳng 903.92.646