KỆ ĐỂ ĐỒ 3 TẦNG, RAY GIẢM CHẤN, GIỎ MÂY EUROGOLD EUA5190