Chốt an toàn dạng xích inox mờ 489.71.560

197,000