Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G cửa đi 499.62.504

717,000