Bộ tay nắm nắp chụp vuông kiểu chữ nhật 499.63.803